Thời gian là vàng

Số lượt truy cập

Web Counter

Tài nguyên

Bản đồ xã Yên Trung

Cập nhật

Ảnh ngẫu nhiên

Liên kết Website

Yahoo! Messenger

Người quản trịWebsite của Tr­ường tiểu học Yên Trung B-Ý Yên-Nam Định

Nghề giáo là nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý.

Đăng ký thành viên

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức. Vận dụng vào công tác xây dựng đạo đức đội ngũ cán bộ

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thành Nam
Ngày gửi: 15h:10' 29-01-2016
Dung lượng: 149.5 KB
Số lượt tải: 75
Số lượt thích: 0 người
Câu 1: Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức4. Vận dụng vào công tác xây dựng đạo đức đội ngũ cán bộ
Trong những năm qua, đội ngũ cán bộ, đảng viên ở nước ta tăng lên đáng kể về chất lượng và số lượng. Có thể nói rằng, đội ngũ cán bộ, đảng viên đã có mặt ở hầu hết các ngành, các cấp. Vấn đề đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên cũng có bước chuyển biến mới. Trình độ lý luận chính trị, học vấn chuyên môn của cán bộ, đảng viên được nâng lên rõ rệt. Cán bộ, đảng viên luôn luôn là lực lượng tiên phong trong mọi công việc, chủ động sáng tạo trong học tập và công tác nhằm phục vụ có hiệu quả những yêu cầu của tình hình mới đặt ra.
Mặc dù vậy, trong điều kiện nền kinh tế đất nước vận hành theo cơ chế thị trường, một bộ phận không nhỏ cán bộ thoái hóa về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tham nhũng, buôn lậu, lãng phí, quan liêu,…để đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ của tình hình đổi mới hiện nay, điều cần thiết là phải xây dựng, bồi dưỡng, nâng cao đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên
Một là: Phát triển kinh tế xã hội theo hướng nhanh, bền vững nhằm tạo tiền đề vật chất để xây dựng đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên
Theo quan điểm của các nhà kinh điển mácxít, tồn tại xã hội quyết định ý thức xã hội, suy đến cùng kinh tế quyết định chính trị. Như vậy, cơ sở của đạo đức cũng xuất phát từ kinh tế. Vấn đề phát triển kinh tế ở nước ta hiện nay là “con đường rút ngắn thời gian so với các nước đi trước, phát huy tối đa những tiềm năng và lợi thế của đất nước, gắn công nghiệp hóa với hiện đại hóa trong từng bước, gắn công nghiệp hóa, hiện đại hóa với xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế”. Mặt khác, “phát triển nhanh phải đi liền với phát triển bền vững. Phát triển bền vững phải bao trùm các mặt của đời sống kinh tế, xã hội, tức là phải gắn kết sự phát triển kinh tế với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo vệ và cải thiện môi trường, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh”.
Hai là: Phát huy vai trò của hệ thống chính trị các cấp ở địa phương trong việc xây dựng đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên
Cán bộ, đảng viên là những người hoạt động trong các tổ chức thuộc hệ thống kinh tế - chính trị, trong đó, Đảng là hạt nhân lãnh đạo. Việc phát huy vai trò của các tổ chức nhằm quản lý, giáo dục, kiểm tra, giám sát, phê bình cán bộ, đảng viên có tác dụng to lớn đối với việc nâng cao đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân, ngăn ngừa, hạn chế và khắc phục những biểu hiện tiêu cực khác về mặt đạo đức của cán bộ, đảng viên.
Chúng ta cần xác định việc thực hiện nhiệm vụ chính trị phải gắn với xây dựng tổ chức, trong đó có tổ chức Đảng và các tổ chức đoàn thể, làm công tác đảng viên, công tác cán bộ đồng thời cũng phải làm công tác về bộ máy.
Ba là: Chú trọng tự giáo dục và giáo dục đạo đức cách mạng, đẩy mạnh Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong cán bộ, đảng viên
Tự giáo dục đạo đức cách mạng phải gắn liền với học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nâng cao trình độ văn hóa, chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực tư duy lý luận, năng lực tổ chức, quản lý của cán bộ, đảng viên. Mặt khác, phải gắn liền giáo dục đạo đức với giáo dục chính trị tư tưởng và giáo dục ý thức pháp luật.
Bốn là: Nâng cao trình độ về các mặt, nhất là trình độ lý luận chính trị - hành chính của cán bộ, đảng viên
Cán bộ, đảng viên là lực lượng tiên tiến nhất của giai cấp công nhân. Đối với mỗi cán bộ, đảng viên dù trong hoàn cảnh nào, cương vị nào cũng đòi hỏi phải có cả đức lẫn tài. Việc nâng cao trình độ về lý luận chính trị - hành chính sẽ tạo sự phát triển ngày càng hoàn thiện cho mỗi cán bộ, đảng viên, là yếu tố để mỗi cán bộ, đảng viên phát huy hết mọi khả năng đối với công việc, góp phần làm tăng hiệu quả trong công tác nhất là đối với công tác quản lý, lãnh
 
Gửi ý kiến

TÌM KIẾM TRÊN GOOGLE

GoogleVN