Thời gian là vàng

Số lượt truy cập

Web Counter

Tài nguyên

Bản đồ xã Yên Trung

Cập nhật

Ảnh ngẫu nhiên

Liên kết Website

Yahoo! Messenger

Người quản trịWebsite của Tr­ường tiểu học Yên Trung B-Ý Yên-Nam Định

Nghề giáo là nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý.

Đăng ký thành viên

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

De cuong bao cao dai doan ket

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thành Nam
Ngày gửi: 10h:17' 13-04-2016
Dung lượng: 138.0 KB
Số lượt tải: 2
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ CƯƠNG
BÁO CÁO CỦA ĐẠI HỘI
MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM CẤP XÃ, CẤP HUYỆN VÀ CẤP TỈNH
(Ban hành theo Thông tri số: 24/TT -MTTW-BTT, ngày 30 tháng 5 năm 2013)
---------------------
TIẾP TỤC PHÁT HUY SỨC MẠNH ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC VÀ VAI TRÒ CỦA MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM, VƯỢT QUA KHÓ KHĂN, THÁCH THỨC, ĐẨY MẠNH TOÀN DIỆN CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA …. (xã, huyện, tỉnh)

* Mở đầu:
Nêu khái quát bối cảnh, đặc điểm, tình hình (những mặt thuận lợi và khó khăn) về kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng và điều kiện xây dựng khối đoàn kết toàn dân của địa phương trong quá trình thực hiện nghị quyết của Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) cấp mình ở nhiệm kỳ trước .

PHẦN THỨ NHẤT
TÌNH HÌNH ĐOÀN KẾT DÂN TỘC VÀ KẾT QUẢ
THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM .... (Xã, phường, thị trấn; Quận, huyện, thị xã, thành phố; Tỉnh, thành phố) TRONG NHIỆM KỲ QUA (ghi rõ nhiệm kỳ 200…. 2014 của cấp Đại hội)

I. TÌNH HÌNH ĐOÀN KẾT DÂN TỘC
1. Đánh giá mặt tích cực của tình hình nhân dân và đoàn kết dân tộc ở địa phương:
- Nêu bật những chuyển biến tích cực:
+ Về cơ cấu xã hội: Số lượng, thành phần, cơ cấu của các giai cấp, tầng lớp: công nhân; nông dân; trí thức; doanh nghiệp, thanh thiếu nhi; phụ nữ; cựu chiến binh; người cao tuổi; đồng bào các dân tộc thiểu số; đồng bào là tín đồ các tôn giáo; đồng bào ở địa phương đang sinh sống và làm việc ở các địa phương trong nước (và nước ngoài, nếu có)
+ Các mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa các giai cấp, tầng lớp nhân dân; giữa nhân dân với cấp uỷ đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể..., góp phần xây dựng sự đồng thuận của xã hội, là cơ sở của khối đoàn kết toàn dân ở địa phương.
- Nêu rõ nhận thức, thái độ, tình cảm của các tầng lớp nhân dân trước những kết quả đạt được của quá trình thực hiện các nhiệm vụ kinh tế, xã hội, giữ vững an ninh, quốc phòng ...; sự tin tưởng vào những chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước và công tác vận động, tập hợp xây dựng khối đoàn kết toàn dân của Mặt trận và các tổ chức thành viên.
- Đại hội nhiệt liệt biểu dương các tầng lớp nhân dân ở địa phương trong năm năm qua đã chung sức, chung lòng dưới sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, công tác quản lý, điều hành của chính quyền, đoàn kết thống nhất trong Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, vượt qua mọi khó khăn, thử thách và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương, góp phần vào thắng lợi chung của cả nước.
2. Nêu lên những vấn đề còn bất cập, ảnh hưởng tiêu cực đến khối đoàn kết toàn dân ở địa phương (Sau đây là một số vấn đề chung, tuỳ vào tình hình thực tế ở mỗi địa phương mà nêu cụ thể):
- Những khó khăn về tăng trưởng kinh tế và phát triển xã hội;
- Sự phân hóa giàu nghèo, chất lượng cuộc sống vật chất và tinh thần; chênh lệch về trình độ dân trí, mức hưởng thụ các thành quả về kinh tế, xã hội trong các tầng lớp nhân dân ở các địa bàn dân cư chưa được khắc phục, có biểu hiện tăng lên.
- Tình hình tranh chấp, khiếu kiện về đất đai, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất chưa được giải quyết hiệu quả. Những yếu kém trong việc thực hiện dân chủ ở cơ sở để bảo đảm quyền làm chủ của người dân.
- Niềm tin của các giai cấp, tầng lớp vào việc thực hiện các chủ trương, đường lới của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng; hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền ở địa phương đang bị thách thức.
- Những vấn đề cụ thể khác của địa phương ảnh hưởng đến sự đồng thuận xã hội và quá trình xây dựng khối đoàn kết toàn dân.
II. KIỂM ĐIỂM VIỆC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM …..(cấp đại hội) NHIỆM KỲ …. (ghi rõ nhiệm kỳ trước)
1. Tăng cường tập hợp, vận động, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân, phát huy sức mạnh khối đoàn kết các dân tộc ở địa phương.
- Nêu kết quả thực hiện đa dạng hoá các hình thức tập hợp, đoàn kết các tầng lớp
 
Gửi ý kiến

TÌM KIẾM TRÊN GOOGLE

GoogleVN